Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych 

 

 

 

1 § POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania sklepu internetowego Usługodawcy, dokonywanie zamówień, sposób zawierania umów, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422) i jest udostępniany nieodpłatnie, także za pośrednictwem Internetu pod adresem https:// akademia-online.pcud.edu.pl /regulamin.html.
 2. Regulamin, skierowany jest zarówno do Klientów, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121), jak i do Klientów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz. 584), będących przedsiębiorcami w rozumienia art. 43¹ Kodeksu cywilnego.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 4. dane kontaktowe– oznacza dane, przy użyciu, których Kinet może się porozumieć z Usługodawcą, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 5. klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła bądź jest zainteresowana Usługami Usługodawcy lub zawarciem z nim Umowy.
 6. newsletter– usługa polegająca na przesyłaniu Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, cyklicznych informacji o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie, w tym także Informacji handlowych.
 7. regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 8. rejestracja na webinaria – usługa umożliwiająca Klientom zapisanie się na webinaria organizowane przez Usługodawcę.
 9. sklep– sklep internetowy Usługodawcy za pośrednictwem, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną i zawierane Umowy o Świadczenie Usług dostępny pod adresem https:// akademia-online.pcud.edu.pl /regulamin.html.
 10. świadczenie usługi drogą elektroniczną– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 11. umowa– umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą między Klientem korzystającym ze Sklepu, a Usługodawcą.
 12. umowa o świadczenie usług– umowę zawieraną za pośrednictwem sklepu pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, której przedmiot stanowi Webinarium.
 13. usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 14. usługodawca – Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych zarejestrowana i prowadzona pod adresem ul. Rymanowska 15a, 35-083 Rzeszów, NIP: 8131191855, Regon: 181074127.
 15. webinarium – rozumie się szkolenie prowadzone drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatora w czasie rzeczywistym.
 16. zamówienie– złożona za pośrednictwem Sklepu oferta, wyrażająca chęć zawarcia Umowy, Umowy o Świadczenie Usług.
 17. Sklep działający pod adresem https:// akademia-online.pcud.edu.pl.html prowadzony jest przez Usługodawcę.
 18. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@pcud.edu.pl, telefonicznie pod numerem 17 740 21 31 oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Rymanowska 15a, 35-083 Rzeszów.
 19. Szczegółowy program procesu webinariów oraz harmonogram prowadzenia webinariów są dostępne na stronie internetowej: https:// akademia-online.pcud.edu.pl /.html.
 20. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące.
 21. Informacje o produktach zamieszczane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje o produktach stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy, Umowy o Świadczenie Usług.

 

 • 2 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z klientem.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy Świadczenia Usług jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień, a także przepisów obowiązującego prawa i standardów etycznych.
 4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego polegające na zapoznawaniu się z jego asortymentem oraz informacjami prezentowanymi w Sklepie internetowym i udostępnianymi za pomocą Sklepu internetowego jest nieodpłatne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, zwłaszcza zakazane jest wprowadzanie do Sklepu internetowego treści bezprawnych bądź naruszających dobre obyczaje, zakazane jest również ingerowanie w prezentowane w Sklepie internetowym informacje.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji znajdujących się w zasobach Sklepu internetowego w celach komercyjnych.

 

 • 3 PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. Przedmiotem Umowy określa się bezpośrednio możliwość udziału w webinarium oraz dostęp do wiedzy i materiałów tematycznych.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dopełnić wszelkich procedur opisanych w § 4 Zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz odpowiednich parametrów sprzętu.
 3. W celu skorzystania ze webinarium organizowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Wymagane jest także posiadanie przez Klienta urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku prowadzonego webinarium.
 4. Zakup uczestnictwa w webinarium jest jednorazowy i obowiązuje jedynie w dniu jego organizacji i o określonej godzinie. Zakup uczestnictwa online nie jest równoznaczny z zakupem nagrania z danego webinaru.
 5. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, niezgodnym z dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług drogą elektroniczną może się wiązać z możliwością pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby trzecie, które są nieuprawnione. W związku z tym Klienci powinni stosować wszelkie zapobiegawcze środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

 

 • 4 ZAMÓWIENIA

 

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 3. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 5. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 
 7. W trakcie rejestracji Klient równoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Usługodawca konkretnie informuje, że dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie do celów rekrutacji. Klient przekazuje swoje dane osobowe Usługodawcy z zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i skorzystanie z usług Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Po dokonaniu zamówienia pojawi się podsumowanie oraz szczegóły zamówienia wraz ze wszystkimi danymi potrzebnymi do zrobienia przelewu. Niezbędną częścią rejestracji jest dokonanie płatności, szczegółowo opisanej w § 5 Płatności.
 9. Po dokonaniu przelewu na podane konto, wysyłana zostaje wiadomość z potwierdzeniem zamówienia na adres podany podczas rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn wyższych (niedyspozycja, uszczerbek na zdrowiu) bądź jeżeli nie zostanie zarejestrowana minimalna liczba uczestników. Każda z osób zarejestrowanych musimy być o tym fakcie pilnie poinformowana drogą mailową, najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem, a wpłata uiszczona z tego tytułu zwrócona na jego konto bankowe.
 • 5 PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny zamieszczone przy danym webinarium, nagraniu z webinarium na stronie internetowe https:// akademia-online.pcud.edu.pl /.htmlstanowią ceny brutto, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową świadczenia usług.
 2. Klient dokonuje płatności za zamówione webinaria przelewem bankowym poprzez dokonanie wpłaty na konto bankowe Usługodawcy: SGB EXPRESS BANK
  44 9176 1022 2003 0025 1965 0002.
 3. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług tj. od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji przez Usługodawcę.
 4. W wypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności w terminie, czyli niewywiązania się z Umowy, o której mowa w §3 ust. 5 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pomocą poczty e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy Świadczenia Usług. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
   
   
 5. Płatność realizowana jest przez Płatności Shoper za pośrednictwem Blue Media.

 

 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 1. Usługodawca po weryfikacji zamówień przesyła w osobnym e-mailu link do transmisji.
 2. Usługodawca nie odpowiada za nieotrzymanie linku przez Klienta z przyczyn niezależnych od organizatora.
 3. Usługodawca nie odpowiada za jakość łącza internetowego Klientów ani za przeglądarki, z których korzystają.
 4. Usługodawca zaleca łączyć się przez jedną z wymienionych przeglądarek: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki powinny być zaktualizowane do najnowszych wersji.
 5. Szczegółowe wymagania sprzętowe: Microsoft Windows XP oraz Windows 7 procesor 1.4 GHz Intel Pentium 4 lub podobny. Windows Vista Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) procesor 2 GHz Pentium 4 lub podobny. Dla Windows XP i Windows - 512 MB RAM. Dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 - 1 GB RAM.
 6. Uczestnik podczas wydarzenia zobowiązany jest stosować się do zasad ogólnie przyjętych za normy społeczne.
 7. Wszelkie próby zakłócenia trwania webinarium powodują automatyczne usunięcie z webinarium.
 8. Wszelkie naruszenie zasad określonych w pkt. 6 mogą spowodować usunięcie uczestnika z webinarium.
 9. Decyzję o usunięciu podejmuje jednogłośnie organizator bez prawa wniesienia sprzeciwu.

 

 • 7 REKLAMACJE
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia w zakresie należytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych, w szczególności poprzez obowiązek zachowania należytej staranności przewidzianej dla podmiotu profesjonalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w stosunku do Klientów będących konsumentami.
 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca bezzwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, ustosunkuje się do niej w formie pisemnej.
 4. Reklamacja może być także złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres webinarium@pcud.edu.pl.
 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient obowiązany jest zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 6. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Klientowi na dane adresowe Klienta podane przy złożeniu reklamacji.
 7. Klient będący konsumentem, ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014, poz. 148) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Klient będący konsumentem, może także korzystać z pomocy powiatowych rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

 

 • 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług, może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Do zachowania wskazanego w zdaniu pierwszym terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem, korzystając z Danych Kontaktowych.
 2. W przypadku, gdy świadczenie usług Webinarium, rozpoczęło się na wyraźne żądanie Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu na dokonanie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Klient będący konsumentem, który następnie wykonał prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za szkolenie świadczone do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, jeśli Usługodawca na jego wyraźne żądanie zrealizował Webinarium a przed jego realizacją poinformował go, że konsument po realizacji szkolenia utraci prawo do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług.
 4. W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta będącego konsumentem, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta będącego konsumentem.

 

 • 9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem https:// akademia-online.pcud.edu.pl /.htmlstanowią stanowi własność Usługodawcy, a prezentowane treści podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w witrynie Sklepu internetowego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Usługodawcy.

 

 • 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem bazy danych osobowych Klientów przekazywanych jest Usługodawca.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji oraz informowania o aktualnej ofercie edukacyjnej – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) i Dyrektywą UE dotyczącą RODO.
 3. Klient wyraża zgodę na informowanie go o nowych promocjach i usługach oferowanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klient oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie Sklepu internetowego.
 3. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego na stronie Sklepu Internetowego. Zmiana Regulaminu daje Klientowi możliwość wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług.
 4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy zawartej przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 5. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu oraz Umowy o Świadczenie Usług jest prawo polskie.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl